Κτηματολόγιο - Έναρξη Ανάρτησης Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων.

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου 2308/1995, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ότι με τη με αριθμό 763/3/28.11.2017 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. (ΕΚΧΑ Α.Ε.) ορίστηκε η 18η Δεκεμβρίου 2017 ως ημερομηνία έναρξης της Ανάρτησης των Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων της κτηματογράφησης:
Στους Προκαποδιστριακούς Ο.Τ.Α. Αυλώνος, Αφιδνών, Μαλακάσης, Πολυδενδρίου του Καλλικρατικού Δήμου Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και στους Προκαποδιστριακούς Ο.Τ.Α. Αγίου Θωμά, Δάφνης, Κλειδίου, Οινοφύτων, Πύλης, Σκούρτων, Στεφάνης του Καλλικρατικού Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Τα Προσωρινά Κτηματολογικά Διαγράμματα και οι Προσωρινοί Κτηματολογικοί Πίνακες θα αναρτηθούν κατά την παραπάνω ημερομηνία στα Γραφεία Κτηματογράφησης και θα παραμείνουν αναρτημένα επί δύο (2) μήνες.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την ανωτέρω ημερομηνία να υποβάλει αίτηση διόρθωσης ή ένσταση κατά των στοιχείων της Ανάρτησης στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. Για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο η αντίστοιχη προθεσμία είναι τέσσερις (4) μήνες.

Ειδικά, για την αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος η προθεσμία υποβολής είναι μέχρι την την 31η Ιανουαρίου 2019. Μέχρι την ίδια ημερομηνία μπορούν να υποβάλλονται και εκπρόθεσμες δηλώσεις.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 § 2 του Ν. 2308/1995, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 § 4 του Ν. 4164/2013, το Δημόσιο «υποχρεούται να υποβάλει δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος και μπορεί να υποβάλει αίτηση διόρθωσης ή ένσταση για λόγους διασφάλισης και προστασίας των δικαιωμάτων του.»

Από την έναρξη, εξάλλου, της Ανάρτησης τίθενται σε ισχύ οι διατυπώσεις του άρθρου 5 του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει, που αφορούν στη σύνταξη συμβολαίων, στη συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου και στην καταχώριση οποιασδήποτε πράξης στο Υποθηκοφυλακείο. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του ως άνω άρθρου, από την ημερομηνία έναρξης της ανάρτησης έως τις πρώτες εγγραφές «…  δεν επιτρέπεται η καταχώριση στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών οποιασδήποτε εγγραπτέας πράξης, στην οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης, αν δεν μνημονεύεται σε αυτήν ότι επισυνάπτεται το πιστοποιητικό που προβλέπεται στην παράγραφο 1, καθώς και, αν δεν επισυνάπτεται στη σχετική αίτηση προς τον υποθηκοφύλακα, έντυπο δήλωσης …… και αντίγραφο της πράξης. Εάν στη μεταγραπτέα δικαιοπραξία έχει επισυναφθεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τοπογραφικό διάγραμμα, αντίγραφό του συνοδεύει τη δήλωση αυτή».

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθ. 2 παρ. 6 τελευταίο εδάφιο του ίδιου νόμου «Μετά την έναρξη της προθεσμίας που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 απαγορεύεται η μεταγραφή, εγγραφή ή σημείωση οποιασδήποτε πράξης στα τηρούμενα στα υποθηκοφυλακεία βιβλία, εφόσον στην αίτηση που υποβάλλεται προς τον υποθηκοφύλακα δεν επισυνάπτεται δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος της παραγράφου 1, απευθυνόμενη προς τον αρμόδιο για την κτηματογράφηση φορέα που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 σε σχέση με το δικαίωμα, στο οποίο αφορά η πράξη».

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

1) Για τον προκαποδιστριακό ΟΤΑ Αυλώνος, του Δήμου Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής:
επί της Παλαιάς Ε.Ο. Αθηνών-Χαλκίδας αρ. 41, ΤΚ 19011, ΑΥΛΩΝΑΣ, ΤΗΛ: 22950 44273.
Ωράριο λειτουργίας: ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:30 - 16:30 και ΤΕΤΑΡΤΗ 8:30 – 20:30.

2) Για τους προκαποδιστριακούς ΟΤΑ Αφιδνών, Μαλακάσας, Πολυδενδρίου, του Δήμου Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής::
επί της οδού Μακεδονίας αρ. 6, Διασταύρωση Επαρχ. Οδού Αφιδνών με παράδρομο Εθνικής Οδού, ΤΚ 19014 ΑΦΙΔΝΕΣ, ΤΗΛ: 22950 23325.
Ωράριο λειτουργίας: ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:30 - 16:30 και ΤΕΤΑΡΤΗ 8:30 – 20:30.

3) Για τους προκαποδιστριακούς ΟΤΑ Δάφνης, Πύλης, Σκούρτων, Στεφάνης, του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας:
Πνευματικό Κέντρο-πρώην Κοινοτικό Ιατρείο, ΤΚ 32011, ΣΚΟΥΡΤΑ, ΤΗΛ : 22630 31865.
Ωράριο λειτουργίας: ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:30 - 16:30 και ΤΕΤΑΡΤΗ 8:30 – 20:30.

4) Για τους προκαποδιστριακούς ΟΤΑ Αγίου Θωμά, Κλειδίου, Οινοφύτων, του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας:
Μέγαρο Δημοσθένη Λιάπη-παραπλεύρως ΚΕΠ, ΤΚ 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ, ΤΗΛ: 22620 56294.
Ωράριο λειτουργίας: ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:30 - 16:30 και ΤΕΤΑΡΤΗ 8:30 – 20:30.